Regulamin

Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz Ośrodek.
Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 10.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.
 2. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.
 3. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zadatku na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji.
 4. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę zadatku, jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką) winno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu.
 6. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 20 % ceny pobytu.
 7. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza, w przypadku odwołania przyjazdu w okresie 14 dni przed planowanym przyjazdem.
 8. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Ośrodek nie zwraca opłaty za pobyt.
 9. Ośrodek może zwrócić 50% opłaty za pozostałe, niewykorzystane dni pobytu, wyłącznie w przypadku nagłego, udokumentowanego zdarzenia losowego lub zachorowania Gościa, potwierdzonego przez lekarza.
 10. Osoba przybywająca do Ośrodka zobowiązana jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zameldowaniem oraz uiszczeniem opłaty za pobyt i opłaty klimatycznej(miejscowej) w recepcji Ośrodka.
 11. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
 12. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.
 13. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą na jego terenie odwiedzać wczasowiczów od godz. 10.00 do 20.00
 14. Po zajęciu domku, prosimy o zapoznanie się z stanem technicznym wyposażenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu w recepcji. Żaden z elementów wyposażenia domku nie może być z niego wynoszony.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zasad zawartych w regulaminie.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem.
 17. Parking na terenie Ośrodka Wypoczynkowego jest parkingiem niestrzeżonym, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce postojowe. Opłata za parking an terenie ośrodka wynosi 10zł/dobę.
 18. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.
 19. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 20. W domkach Ośrodka bezwzględnie nie wolno: używać jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia ośrodka (kuchenki, grzejniki elektryczne,suszarki do grzybów itp.), pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru, używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem.
 21. W domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów.
 22. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.
 23. Na terenie Ośrodka nie wolno przetrzymywać przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących i wybuchowych. Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu Ośrodka odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminem Ośrodka.
 24. Goście Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 25. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 26. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 do 13 lat.
 27. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność.
 28. Na terenie ośrodka gra w piłkę (koszykówkę, siatkówkę) oraz inne gry dozwolona jest wyłącznie na terenie boiska lub miejsc do tego wyznaczonych.
 29. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz palenia papierosów.
 30. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 31. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną.
 32. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
  Właściciele zwierząt zobowiązani są do opłaty w wys. 10 zł/dobę za każde ze zwierząt.

Wszystkim naszym Gościom, Życzymy, udanego i spokojnego wypoczynku
Ośrodek wczasowy “Cuma”